Vol.35,No.3,2020      Urban Regeneration and Local Economy: Debates and Reflections in the Crisis of Globalisation
EXCLUSIVE
URBAN STUDY
Written by  Guo Leixian, Wu Weijia

DOI:10.19830/j.upi.2018.079

Written by  Jin Yi, Wang Shaobo

DOI:10.19830/j.upi.2019.424

TOP 10